Peak Performance Coaching Program

Chương trình huấn luyện để giúp bạn đạt đến đỉnh cao trong công việc

Coach của bạn


Coach Võ Thái Lâm
Coach Võ Thái Lâm

Tôi là một Nhà huấn luyện Doanh nghiệp được cấp chứng nhận trên toàn cầu của ActionCOACH Global. Phong cách của tôi là tập trung vào các kết quả khi hai bên làm việc với nhau.

Làm việc với tôi, bạn luôn được đảm bảo về khoản đầu tư của mình vì chủ trương của tôi là tự tìm phí trong chính hoạt động huấn luyện và đào tạo. Là một chủ doanh nghiệp, tôi biết bạn đang phải mang một chiếc bao lô không nhỏ về chi phí, tôi sẽ chỉ giúp bạn làm nhẹ nó hơn mà thôi, kể cả khoản đầu tư của bạn vào hoạt động huấn luyện và đào tạo.


Các câu hỏi thường gặp


When does the course start and finish?
The course starts now and never ends! It is a completely self-paced online course - you decide when you start and when you finish.
How long do I have access to the course?
How does lifetime access sound? After enrolling, you have unlimited access to this course for as long as you like - across any and all devices you own.
What if I am unhappy with the course?
We would never want you to be unhappy! If you are unsatisfied with your purchase, contact us in the first 30 days and we will give you a full refund.

Get started now!