Bài học trước Hoàn thành và tiếp tục  

  5 bước để giao việc và phân quyền