Bài học trước Hoàn thành và tiếp tục  

  Bạn là người đồng sáng tạo ra thế giới của chính bạn