Bài học trước Hoàn thành và tiếp tục  

  Đừng nghĩ thay - đừng làm thay cho nhân viên