Bài học trước Hoàn thành và tiếp tục  

  Chịu trách nhiệm