Bài học trước Hoàn thành và tiếp tục  

  Acquisition Cost - Chỉ số quan trọng trong marketing