Bài học trước Hoàn thành và tiếp tục  

  4 bước để ra quyết định trong mọi tình huống