Bài học trước Hoàn thành và tiếp tục  

  Xây dựng giá trị cốt lõi