Bài học trước Hoàn thành và tiếp tục  

  Thiết lập ngữ cảnh - Điều quan trọng để thiết lập mối quan hệ