Bài học trước Hoàn thành và tiếp tục  

  Sự khác biệt là điều cốt lõi tạo nên vẻ đẹp của cuộc sống