Bài học trước Hoàn thành và tiếp tục  

  Chịu trách nhiệm 100% với mọi kết quả mà bạn nhận được