Bài học trước Hoàn thành và tiếp tục  

  Xây dựng thói quen tốt dành cho người bán hàng