Bài học trước Hoàn thành và tiếp tục  

  Lắng nghe, lắng nghe và lắng nghe