Bài học trước Hoàn thành và tiếp tục  

  Hãy luôn ở trong trạng thái năng lượng tốt nhất khi bán hàng