Bài học trước Hoàn thành và tiếp tục  

  Bạn tập trung vào đâu? Đừng dành hết thời gian của bạn cho việc tìm kiếm khách hàng mới